Általános Szerződési Feltételek

A tulajdonosi és üzemeltetői adatok megtalálhatóak a Szolgáltató adatai menüpont alatt.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A webáruházban történt vásárlással az oldalon vásárló személy (továbbiakban: Vevő) elfogadja az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, ktatgy szerződés jön létre közötte és a webáruházat üzemeltető cég (továbbiakban: Vállalkozó) között.

1.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. Jelen rendelkezések hatálya a vásárlás pillanatától kezdődik és a szavatosság lejártakor ér véget.

1.4. A webáruház egésze a Vállalkozó szerzői jogi védelme alatt áll.

2. A megvásárolható termékek köre

2.1. A vásárolt áruk információit a webáruház oda vonatkozó pontján helyezte el a Vállalkozó. A Vállalkozó köteles a Vevő által megrendelt terméket a webáruházban leírt módon teljesíteni.

2.2. A vételárak magyar forintban vannak meghatározva, és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

2.3. A vételárak nem tartalmazzák a csomagolás és házhozszállítás költségét.

2.4. A termékeket csak online lehet megvásárolni, személyes átvételi lehetőség nincs.

3. A rendelés menete

3.1. A rendelés az áru kiválasztásával, kosárba helyezésével, a szállítási opció kiválasztásával, majd a fizetéssel válik véglegessé.

3.2. A honlapon vásárolt termékeket – abban az esetben is, ha a termékek későbbi időpontban történnek kiszállításra – a Vevő minden esetben köteles megtéríteni.

3.3. A hibásan elküldött rendelések javítására a Vevőnek a rendelések leadása után 1 óra áll rendelkezésére. A javítási szándékot a Vevő a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken tudja a Vállalkozó számára jelezni.

3.4. A Vállalkozó köteles a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4. Feldolgozási, szállítási információk

4.1. A Vállalkozó a rendelések feldolgozását 48 órán belül megkezdi, kivéve a termékleírásnál határidősen megjelölt termékek esetében. A rendelési határidővel ellátott termékek esetében a Megrendelő a határidő utáni 48 órában kezdi meg a rendelések feldolgozását.

4.2. A Vállalkozó a megrendelt termékeket a termék oldalán jelzett időpontban köteles kiszállítani postai úton. Amennyiben a szállításnak plusz költsége merülne fel, a Vállalkozó nem terhelheti a Vevőre a költségeket, minden esetben köteles a megrendelési áron teljesíteni a szolgáltatást.

4.3. Ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni. Késedelem esetén a Vevő, amennyiben a terméket késedelmes szállítással nem kívánja átvenni, kérheti a termék árának azonnali visszatérítését. Amennyiben a Vevő az összeg visszatérítését kéri, a Vállalkozó a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszatéríteni.

Amennyiben a csomag hibásan, sérülten érkezik a futárszolgálat vagy posta képviselőjével azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni. Kérjük átvételkor ellenőrizze a csomag épségét!

5. Termékgarancia

5.1. Ha az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt a Vállakozó díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizeti.

5.2. A termékekre a Vállalkozó 3 hónap garanciát vállal. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a Vállakozó nem jelölte meg a leértékelés okát.

5.3. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

5.4. Termékreklamációt a Vevő köteles a kapcsolati menüpont alatti elérhetőségeken a lehető leghamarabb a Vállalkozó tudomására hozni. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása a Válallkozótól kapott számlával. A Vállalkozó ekkor a Vevőt az érintett termék visszaküldésére kéri, majd a Vevő kérésének megfelelően a terméket kicseréli és díjmentesen visszajuttatja, vagy az összeget haladéktalanul a Vevő számára visszatéríti.

5.5. A Vállalkozó további szavatossági és jótállási felelősségére a Magyar törvényekben foglaltak az irányadóak.

Amennyiben a csomag hibásan, sérülten érkezik a futárszolgálat vagy posta képviselőjével azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni. Kérjük átvételkor ellenőrizze a csomag épségét!

6. A vásárlástól való elállás joga

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

6.2. Ebben az esetben a Vállalkozó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A Vevő köteles saját költségén az árut a Vállalkozó által megadott címre visszajuttatni.

6.3. A Vevő az átvétel dátumát a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke alapján tudja igazolni. Az esetleges sérülések, rongálódások során az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

6.4. Amennyiben a Vevő a vásárlástól való elállási jogával élni szeretne és ezt a Kapcsolat menüpontban közölt elérhetőségeken a Vállalkozó tudomására hozta, a Vállalkozó köteles a Vevővel kapcsolatbalépni és a lehető leggyorsabban eljárni.

7. Panaszkezelés

7.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

7.2. Az írásbeli panaszt a Vállalkozó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Vállalkozó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

7.3. Tájékoztatunk, hogy a panaszod elutasítása esetén panaszoddal hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheted, az alábbiak szerint.

7.4. A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu

7.5. A Vevőnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségei itt találhatóak.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu;
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu;

7.6. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy a Vállalkozó kérésére tanácsot ad a Vásrálót megillető jogokkal és a Vállalkozót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

7.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

7.8. A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr

7.9. A Vállalkozót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Budapest, 2017. november 22.

Közvetlen hivatkozások